Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2018/2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 3444012, e-mail: bursamiejska@edukacja.czestochowa.pl .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podst. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361); 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 996 i 1000); 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017r. poz. 1606); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466); 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.    w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646); 6. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1628); 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).
 4. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi w celu:
 • prowadzenia rekrutacji, w tym publikowania listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do BM na etapie rekrutacji,
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
 3. Panu/Pani/rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgody rodziców/opiekunów prawnych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych BM ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Panią/Pana/rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych wychowanka i jego rodziców/opiekunów prawnych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Pani/Pana/wychowanka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Rekrutacja 2018/2019

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp. Nazwisko i imię zakwalifikowany/ niezakwalifikowany zakwalifikowana/ niezakwalifikowana
1. Antończak Aleksander zakwalifikowany
2. Antosik Mateusz zakwalifikowany
3. Armatyńska Julia zakwalifikowana
4. Baron Natalia zakwalifikowana
5. Bęben Michał zakwalifikowany
6. Borowiecki Wiktor zakwalifikowany
7. Brych Julia zakwalifikowana
8. Bukowska Paulina zakwalifikowana
9. Buła Anita zakwalifikowana
10. Bzdak Mateusz zakwalifikowany
11. Chojka Natalia zakwalifikowana
12. Cipior Piotr zakwalifikowany
13. Cisowski Jan zakwalifikowany
14. Dej Dominik zakwalifikowany
15. Deska Andrzej zakwalifikowany
16. Dłubak Julita zakwalifikowana
17. Dworak Wiktoria zakwalifikowana
18. Dziębowski Fabian zakwalifikowany
19. Frajer Dawid zakwalifikowana
20. Frejowski Jakub zakwalifikowany
21. Gaj Wiktor zakwalifikowany
22. Garus Szymon zakwalifikowany
23. Gemborys Jakub niezakwalifikowany
24. Gibalski Aleksander zakwalifikowany
25. Graj Kamila zakwalifikowana
26. Groja Zuzanna zakwalifikowana
27. Herczyński Rafał zakwalifikowany
28. Izydorczyk Weronika zakwalifikowana
29. Jagła Zuzanna zakwalifikowana
30. Jagoda Martyna zakwalifikowana
31. Jędrczak Alicja zakwalifikowana
32. Jędrzejczyk Zuzanna zakwalifikowana
33. Jurczyńska Patrycja zakwalifikowana
34. Kaczorowska Jowita zakwalifikowana
35. Kapelańczyk Marek zakwalifikowany
36. Kazalska Karolina zakwalifikowana
37. Koper Mariola zakwalifikowana
38. Kościołek Wiktoria zakwalifikowana
39. Kotas Izabela zakwalifikowana
40. Kotyla Iga zakwalifikowana
41. Kozłowska Ewelina zakwalifikowana
42. Kubara Radosław zakwalifikowany
43. Kubicka Olga zakwalifikowana
44. Kuźniak Agnieszka zakwalifikowana
45. Lorin Filip zakwalifikowany
46. Luty Kuba zakwalifikowany
47. Łatacz Aleksandra zakwalifikowana
48. Michałek Arkadiusz zakwalifikowany
49. Mielczarek Emilia zakwalifikowana
50. Motyl Anna zakwalifikowana
51. Nowakowska Karolina zakwalifikowana
52. Olczak Karolina zakwalifikowana
53. Orzoł Karol zakwalifikowany
54. Partyka Angelika zakwalifikowana
55. Pietras Dorota zakwalifikowana
56. Piętak Aleksandra zakwalifikowana
57. Pikura Aleksandra zakwalifikowana
58. Plis Dominik zakwalifikowany
59. Płatek Radosław zakwalifikowany
60. Popiel Karolina zakwalifikowany
61. Pryciak Krystian zakwalifikowany
62. Przybylska Patrycja zakwalifikowana
63. Pułka Karolina zakwalifikowana
64. Reginiec Daria zakwalifikowana
65. Reginiec Klaudia zakwalifikowana
66. Rokicka Beata zakwalifikowana
67. Ruchniak Klaudiusz zakwalifikowany
68. Saadain Sara zakwalifikowana
69. Skiba Julia zakwalifikowana
70. Skrzypczyk Hubert zakwalifikowany
71. Sobalak Maja zakwalifikowana
72. Sosnowska Izabela zakwalifikowana
73. Stanek Kinga zakwalifikowana
74. Stawiak Bartosz zakwalifikowany
75. Stefański Mateusz zakwalifikowana
76. Stodółkiewicz Klaudia zakwalifikowana
77. Struzik Katarzyna zakwalifikowana
78. Suchańska Wiktoria zakwalifikowana
79. Sygidus Martyna zakwalifikowana
80. Synowiec Weronika zakwalifikowana
81. Szczepańczyk Natalia zakwalifikowana
82. Szyda Jakub zakwalifikowany
83. Szymczyk Daniel zakwalifikowany
84. Werbiński Marcel zakwalifikowany
85. Włodarczyk Kamila zakwalifikowana
86. Włodarczyk Oskar zakwalifikowany
87. Wypart Julia zakwalifikowana
88. Zakrzewska Marita zakwalifikowana
89. Zawadzka Anna zakwalifikowana
90. Ziętara Bartosz zakwalifikowany
91. Zjawiony Jakub zakwalifikowany

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania  do Bursy Miejskiej wynosi 0

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Renata Dudek

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Justyna Klejny – Czubak

Częstochowa  17.07.2018r

                                                  

                                                                UWAGA

W dniu 20 lipca 2018r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych placówek  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów poświadczających wolę zamieszkiwania w Bursie Miejskiej.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione kryteria:

1) uczniowie klas sportowych,

2) odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

3) wskazanie danej placówki BM przez rodziców/prawnych opiekunów
lub wychowanków  pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.