Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 3444012, e-mail: bursamiejska@edukacja.czestochowa.pl .
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podst. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r.               o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361); 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 996 i 1000); 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania  nauki  poza miejscem stałego zamieszkania  (Dz.U. z 2017r. poz. 1606);       4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466); 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646); 6. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1628); 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).

  1. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi w celu:
  • prowadzenia rekrutacji, w tym publikowania listy osób przyjętych i nieprzyjętych do BM na etapie rekrutacji,

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  1. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
  2. Panu/Pani/rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgody rodziców/opiekunów prawnych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych BM ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie przez Panią/Pana/rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych wychowanka i jego rodziców/opiekunów prawnych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  5. Pani/Pana/wychowanka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w Częstochowie

  na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Placówka BM przyjęty/nieprzyjęty   przyjęta/nieprzyjeta
1 Antończak Aleksander Jasnogórska przyjęty
2 Antosik Mateusz Legionów przyjęty
3 Armatyńska Julia Nowowiejskiego przyjęta
4 Baron Natalia Jasnogórska przyjęta
5 Bęben Michał Jasnogórska przyjęty
6 Borowiecki Wiktor Jasnogórska przyjęty
7 Brych Julia Jasnogórska przyjęta
8 Bukowska Paulina Jasnogórska przyjęta
9 Buła Anita Nowowiejskiego przyjęta
10 Bzdak Mateusz Jasnogórska przyjęty
11 Chojka Natalia Nowowiejskiego przyjęta
12 Cipior Piotr Nowowiejskiego przyjęty
13 Cisowski Jan Nowowiejskiego przyjęty
14 Dej Dominik Legionów przyjęty
15 Deska Andrzej Jasnogórska przyjęty
16 Dłubak Julita Jasnogórska przyjęta
17 Dworak Wiktoria Jasnogórska przyjęta
18 Dziębowski Fabian Jasnogórska przyjęty
19 Frajer Dawid Jasnogórska przyjęty
20 Frejowski Jakub Prusa przyjęty
21 Gaj Wiktor Legionów przyjęty
22 Garus Szymon Jasnogórska przyjęty
23 Gibalski Aleksander Nowowiejskiego przyjęty
24 Graj Kamila Prusa przyjęta
25 Groja Zuzanna Legionów przyjęta
26 Herczyński Rafał Jasnogórska przyjęty
27 Izydorczyk Weronika Legionów przyjęta
28 Jagła Zuzanna Nowowiejskiego przyjęta
29 Jagoda Martyna Nowowiejskiego przyjęta
30 Jędrczak Alicja Jasnogórska przyjęta
31 Jędrzejczyk Zuzanna Jasnogórska przyjęta
32 Jurczyńska Patrycja Jasnogórska przyjęta
33 Kaczorowska Jowita Jasnogórska przyjęta
34 Kapelańczyk Marek Jasnogórska nieprzyjęty
35 Kazalska  Karolina Nowowiejskiego przyjęta
36 Koper Mariola Jasnogórska przyjęta
37 Kościołek Wiktoria Nowowiejskiego przyjęta
38 Kotas Izabela Nowowiejskiego przyjęta
39 Kotyla Iga Jasnogórska przyjęta
40 Kozłowska Ewelina Jasnogórska przyjęta
41 Kubara Radosław Jasnogórska przyjęty
42 Kubicka Olga Jasnogórska przyjęta
43 Kuźniak Agnieszka Nowowiejskiego przyjęta
44 Lorin Filip Nowowiejskiego przyjęty
45 Luty Kuba Nowowiejskiego przyjęty
46 Łatacz Aleksandra Jasnogórska przyjęta
47 Michałek Arkadiusz Legionów przyjęty
48 Mielczarek Emilia Jasnogórska przyjęta
49 Motyl Anna Nowowiejskiego przyjęta
50 Nowakowska Karolina Nowowiejskiego przyjęta
51 Olczak Karolina Jasnogórska przyjęta
52 Orzoł Karol Legionów przyjęty
53 Partyka Angelika Jasnogórska przyjęta
54 Pietras Dorota Nowowiejskiego przyjęta
55 Piętak Aleksandra Jasnogórska przyjęta
56 Pikura Aleksandra Legionów przyjęta
57 Plis Dominik Legionów przyjęty
58 Płatek Radosław Nowowiejskiego przyjęty
59 Popiel Karolina Jasnogórska nieprzyjęta
60 Pryciak Krystian Jasnogórska przyjęty
61 Przybylska Patrycja Nowowiejskiego przyjęta
62 Pułka Karolina Nowowiejskiego przyjęta
63 Reginiec Daria Jasnogórska przyjęta
64 Reginiec Klaudia Jasnogórska przyjęta
65 Rokicka Beata Nowowiejskiego przyjęta
66 Ruchniak Klaudiusz Legionów przyjęty
67 Saadaim Sara Prusa przyjęta
68 Skiba Julia Prusa przyjęta
69 Skrzypczyk Hubert Nowowiejskiego przyjęty
70 Sobalak Maja Jasnogórska przyjęta
71 Sosnowska Izabela Nowowiejskiego przyjęta
72 Stanek Kinga Jasnogórska przyjęta
73 Stawiak Bartosz Jasnogórska przyjęty
74 Stefański Mateusz Prusa nieprzyjęty
75 Stodółkiewicz Klaudia Nowowiejskiego przyjęta
76 Struzik Katarzyna Nowowiejskiego przyjęta
77 Suchańska Wiktoria Nowowiejskiego przyjęta
78 Sygidus Martyna Jasnogórska przyjęta
79 Synowiec Weronika Prusa przyjęta
80 Szczepańczyk Natalia Nowowiejskiego przyjęta
81 Szyda Jakub Jasnogórska przyjęty
82 Szymczyk Daniel Legionów przyjęty
83 Werbiński Marcel Legionów przyjęty
84 Włodarczyk Kamila Prusa przyjęta
85 Włodarczyk Oskar Nowowiejskiego przyjęty
86 Wypart Julia Nowowiejskiego przyjęta
87 Zakrzewska Marita Nowowiejskiego przyjęta
88 Zawadzka Anna Nowowiejskiego przyjęta
89 Zientara Bartosz Nowowiejskiego przyjęty
90 Zjawiony Jakub Nowowiejskiego przyjęty

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata do Bursy Miejskiej –           0 punktów.

Liczba wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do Bursy Miejskiej w Częstochowie
na rok szkolny 2018/2019 –  222

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Renata Dudek

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej

Justyna Klejny – Czubak

Częstochowa, dn. 20.07.2018r.

UWAGA!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Informujemy, że w dniach 20 – 24.08. 2018r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca
do Bursy Miejskiej w Częstochowie.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów znajduje
się w zakładce Rekrutacja