V Piknik Wiosenny 2017

V Piknik Wiosenny 2017

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z V Pikniku Wiosennego dla Mieszkańców Rakowa, organizowanego przez Bursę Miejską i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, który odbył się 20.05.2017r.

Autorzy zdjęć:

Pan Adam Michalak
Pan Albert Drogosz
Wychowankowie Bursy Miejskiej
Pani Jolanta Mielczarek

 

 

 

Najnowsze wpisy

Rekrutacja uzupełniająca 2018/2019 Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2018/2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 3444012, e-mail: miejska@edukacja.czestochowa.pl .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podst. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361); 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 996 i 1000); 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017r. poz. 1606); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466); 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.    w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646); 6. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1628); 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).
 4. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi w celu:
 • prowadzenia rekrutacji, w tym publikowania listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do BM na etapie rekrutacji,
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
 3. Panu/Pani/rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgody rodziców/opiekunów prawnych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych BM ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Panią/Pana/rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych wychowanka i jego rodziców/opiekunów prawnych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Pani/Pana/wychowanka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Rekrutacja uzupełniająca 2018/2019

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej
w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp. Nazwisko i imię zakwalifikowany/ niezakwalifikowany zakwalifikowana/ niezakwalifikowana
1 Błędowski Daniel zakwalifikowany
2 Ciszkiewicz Jakub zakwalifikowany
3 Gemborys Jakub zakwalifikowany
4 Giewon Zuzanna zakwalifikowana
5 Gomuła Faustyna zakwalifikowana
6 Grewenda Antoni zakwalifikowany
7 Grewenda Agata zakwalifikowana
8 Herod Katarzyna zakwalifikowana
9 Holesz Mateusz zakwalifikowany
10 Jarmołowski Michał zakwalifikowany
11 Jeziorski Adrian zakwalifikowany
12 Kaleta Karolina zakwalifikowana
13 Kapelańczyk Marek zakwalifikowany
14 Klas Krystian zakwalifikowany
15 Kowalski Dawid zakwalifikowany
16 Kuśmierz Natalia zakwalifikowana
17 Małolepsza Roksana zakwalifikowana
18 Małolepszy Sebastian zakwalifikowany
19 Miarka Natalia zakwalifikowana
20 Napieraj Jerzy zakwalifikowany
21 Niewiadomski Łukasz zakwalifikowany
22 Pastushenko Mykyta zakwalifikowany
23 Pukacki Marcin zakwalifikowany
24 Rabińska Emanuela zakwalifikowana
25 Roszko Dawid zakwalifikowany
26 Skupień Jakub zakwalifikowany
27 Smętek Emilian zakwalifikowany
28 Stefański Mateusz zakwalifikowany
29 Suchańska Joanna zakwalifikowana
30 Szczęsna Barbara zakwalifikowana
31 Wałaszek Rafał zakwalifikowany
32 Wojtasik Alan zakwalifikowany
33 Zielińska Natalia zakwalifikowana
34 Zioła Bartłomiej zakwalifikowany
35 Zubrzycki Adam zakwalifikowany

 

 Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania  do Bursy Miejskiej wynosi 0

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Renata Dudek

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Justyna Klejny – Czubak

 Częstochowa  21.08.2018r.

                                                  

                                                                UWAGA

W dniu 24 sierpnia 2018r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych placówek  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów poświadczających wolę zamieszkiwania w Bursie Miejskiej.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione kryteria:

1) uczniowie klas sportowych,

2) odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

3) wskazanie danej placówki BM przez rodziców/prawnych opiekunów
lub wychowanków  pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.

 1. Szkolenie BHP Możliwość komentowania Szkolenie BHP została wyłączona
 2. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019 Możliwość komentowania Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019 została wyłączona
 3. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2018/2019 Możliwość komentowania Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2018/2019 została wyłączona
 4. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 Możliwość komentowania Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 została wyłączona
 5. RODO – szkolenie Możliwość komentowania RODO – szkolenie została wyłączona
 6. Bezpieczeństwo na wakacjach Możliwość komentowania Bezpieczeństwo na wakacjach została wyłączona
 7. Zapraszamy do nowej siedziby biblioteki w Bursie Miejskiej Możliwość komentowania Zapraszamy do nowej siedziby biblioteki w Bursie Miejskiej została wyłączona
 8. Wycieczka do nowoczesnej Łodzi Możliwość komentowania Wycieczka do nowoczesnej Łodzi została wyłączona
 9. My pamiętamy Możliwość komentowania My pamiętamy została wyłączona