REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w lipcu br. Bursa Miejska dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w budynkach przy ul. Prusa 20 i Legionów 19/21.

Wobec powyższego 22 sierpnia 2016r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Bursy Miejskiej w Częstochowie dla uczniów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zakwaterowanie.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do budynków BM przy ul. Prusa 20 i Legionów 19/21 zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając liczbę wolnych miejsc oraz kolejno niżej wymienione zasady:

  • uczniowie klas sportowych,
  • odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
  • wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.

Rekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach:

I ETAP

22-23 sierpnia 2016r. – Złożenie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej
Należy zwrócić uwagę na wypełnienie właściwego druku Wniosku dla kandydata pełnoletniego i niepełnoletniego.

Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w dniach 22 – 23 sierpnia 2016r.
w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BM – KANDYDAT NIEPEŁNOLETNI (pobierz)
  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BM – KANDYDAT PEŁNOLETNI (pobierz)

25 sierpnia 2016 r.– Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

II ETAP

26 i 29 sierpnia 2016r. – Złożenie przez osoby zakwalifikowane wypełnionego kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty należy składać w dniach 26 i 29 sierpnia 2016r. w siedzibie Bursy
przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

  • 2 egzemplarze UMOWA ZAKWATEROWANIA W BURSIE MIEJSKIEJ (pobierz)
  • OŚWIADCZENIE RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW (pobierz)
  • KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDROWIA WYCHOWANKA BURSY (pobierz)
  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYCHOWANKA (pobierz)

 

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do Bursy Miejskiej jest złożenie kompletu dokumentów.

30 sierpnia 2016r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej.