Wysokość opłat za zakwaterowaniu za wrzesień 2019r.

Informujemy, że opłata za zakwaterowanie we wrześniu wynosi:

  • Placówki 5-cio dniowe: 273 zł wyżywienie + 78 zł zakwaterowanie – łącznie 351 zł
  • Placówki 7-io dniowe: 377 zł wyżywienie + 106 zł zakwaterowanie – łącznie 483 zł

Przypominamy, że zgodnie z Umową zakwaterowania opłaty należy wnosić najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania,
na subkonto wskazane przez Bursę Miejską (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na wskazane subkonto (§6 ust.3 Umowy).

W związku z powyższym przypominamy, że wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie Miejskiej są zobowiązani do stawienia się w placówce wraz z dowodem wpłaty za zakwaterowanie, za wrzesień 2019r.. Osoby, które nie okażą
się potwierdzeniem dokonania wpłaty nie zostaną zakwaterowane.