Informacja

Dyrektor Bursy Miejskiej ponownie informuje Wychowanków klas niematuralnych i ich Rodziców, że zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410 z późn.zm.) działalność wszystkich trzech placówek: przy ul. Prusa, przy ul Legionów i przy ul. Jasnogórskiej jest zawieszona do dnia 24.05.2020r. Zgodnie z §3. ww. rozporządzenia czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w §2 ust.1.7 polega na zawieszeniu prowadzenia działalności wychowawczej i opiekuńczej.
W związku z powyższym wstęp wychowanków do Bursy Miejskiej będzie możliwy po terminie określonym przez MEN w kolejnym rozporządzeniu zmieniającym, o czym poinformujemy na stronie internetowej.