UWAGA – REKRUTACJA 2015/2016

W dniu 21 lipca 2015r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych budynków  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych budynków Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione zasady:

  1. uczniowie klas sportowych,
  2. odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
  3. wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.