Informacje dotycząc kwaterowania wychowanków w dniu 2.09.2018r.

Drodzy Wychowankowie i Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Przypominamy, że aby zostać zakwaterowanym w Bursie Miejskiej w dniu 2.09.2018r.    należy dopełnić wszelkich formalności wskazanych na naszej stronie internetowej.

Oznacza to dostarczenie:

 • ZAŚWIADCZENIA WYDANEGO PRZEZ SZKOŁĘ POTWIERDZAJĄCEGO PRZYJĘCIE UCZNIA;
 • 2  EGZEMPLARZY UMOWY WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH
  PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I EWENTUALNIE WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO;
 • KARTY INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ ZDROWIA WYCHOWANKA, PODPISANEJ PRZEZ OBOJE RODZICÓW I LEKARZA;
 • KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYCHOWANKA PODPISANEGO
  PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH;
 • ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRAW DO WIZERUNKU PODPISANEJ
  PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I EWENTUALNIE WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO;
 • DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO SYTUACJĘ PRAWNĄ I LOSOWĄ WYCHOWANKA – JEŻELI, TO KONIECZNE.

 

Przypominamy także, że wszystkie strony dokumentów muszą być zaparafowane przez rodziców.

Wychowankowie, którzy złożyli wymagane dokumenty w rekrutacji lipcowej
i uzupełniającej nie dostarczają dokumentów ponowie.

Jeżeli wyżej wymienione dokumenty nie będą dostarczone w dniu zakwaterowania lub nie będą spełniać powyższych wymogów, wychowanek nie zostanie zakwaterowany w placówce Bursy Miejskiej.

Ponadto zobowiązujemy Rodziców/Opiekunów prawnych wychowanków niepełnoletnich do osobistego stawiennictwa w placówce wraz z dzieckiem
i okazania się dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą także wychowanków z zagranicy

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Wychowankowie i Rodzice/Opiekunowie Prawni – z Polski i z zagranicy,

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019
i uwzględnienie go w planach związanych z pobytem dziecka w Bursie Miejskiej
w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania.

Oznacza to, że w tych dniach opiekę dziecku zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2018/2019 określony na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
w dniu 12.06.2018r:

– 3 września 2018 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;

– 1 listopada 2018 r. (czwartek) – Święto Wszystkich Świętych;

– 11 listopada 2018 r. (niedziela) – Święto Niepodległości;

– 23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna;

– 1 stycznia 2019 r. (wtorek) – Nowy Rok;

– 11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe;

– 18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna;

– 1 maja 2019 r. (środa) – Święto Pracy;

– 3 maja 2019 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja;

– 20 czerwca 2019 r. (czwartek) – Boże Ciało;

– 21 czerwca 2019 r. (piątek) – Zakończenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych;

– 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – Ferie letnie.

Informacje organizacyjne

Drodzy Wychowankowie

rozpoczyna się nowy rok szkolny 2018/2019. Wszyscy, którzy zostali przyjęci do Bursy Miejskiej mogą kwaterować się w wyznaczonych placówkach w niedzielę 2 września 2018r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • nowo przyjęci wychowankowie od godz. 16.00 – 18.00 w placówkach
  przy ul. Legionów, Nowowiejskiego i Jasnogórskiej,
  a od godziny 17:00 w placówce przy ul. Prusa
 • wychowankowie kontynuujący pobyt w BM od godz. 18.00-20.00

Prosimy, abyście nie zapomnieli zabrać do Bursy kilku niezbędnych rzeczy.
Zapakujcie koniecznie sztućce, kubek na herbatę oraz pościel, czyli poszwę, poszewkę i prześcieradło (kołdry i poduszki są w pokojach). Zabierzcie również rzeczy osobiste
i środki higieny osobistej.

Uwaga! We wszystkich placówkach Bursy Miejskiej obowiązuje zakaz posiadania w pokojach czajników elektrycznych, lodówek, kuchenek mikrofalowych, tosterów, telewizorów i innego sprzętu elektrycznego.

Do zobaczenia w Bursie!

Zebrania z Rodzicami nowo przyjętych wychowanków

Kierownicy Bursy Miejskiej zapraszają Rodziców nowo przyjętych wychowanków
na zebrania informacyjne, na których omawiane będą ważne sprawy dotyczące
pobytu  w Bursie Miejskiej.

Zebrania odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

Placówka BM przy ul. Legionów  – 2 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Jasnogórskiej  – 2 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Nowowiejskiego – 2 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Prusa – 2 września o godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie.

Rekrutacja uzupełniająca – lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 3444012, e-mail: miejska@edukacja.czestochowa.pl .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podst. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361); 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 996 i 1000); 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017r. poz. 1606); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466); 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.    w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646); 6. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1628); 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).
 4. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi w celu:
 • prowadzenia rekrutacji, w tym publikowania listy osób przyjętych i nieprzyjętych do BM na etapie rekrutacji,
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
 3. Panu/Pani/rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgody rodziców/opiekunów prawnych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych BM ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Panią/Pana/rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych wychowanka i jego rodziców/opiekunów prawnych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Pani/Pana/wychowanka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w Częstochowie  na rok szkolny 2018/2019 w rekrutacji uzupełniającej

 

Lp. Nazwisko i imię Placówka BM przyjęty/nieprzyjęty   przyjęta/nieprzyjęta
1 Błędowski Daniel Nowowiejskiego 11A przyjęty
2 Ciszkiewicz Jakub nieprzyjęty
3 Gemborys Jakub Legionów 19/21 przyjęty
4 Giewon Zuzanna Jasnogórska 84/90 przyjęta
5 Gomuła Faustyna nieprzyjęta
6 Grewenda Antoni Prusa 20 przyjęty
7 Grewnda Agata Prusa 20 przyjęta
8 Herod Katarzyna Nowowiejskiego 11A przyjęta
9 Holesz Mateusz Legionów 19/21 przyjęty
10 Jarmołowski Michał nieprzyjęty
11 Jeziorski Adrian Jasnogórska 84/90 przyjęty
12 Kaleta Karolina Prusa 20 przyjęta
13 Kapelańczyk Marek Jasnogórska 84/90 przyjęty
14 Klas Krystian Prusa 20 przyjęty
15 Kowalski Dawid Prusa 20 przyjęty
16 Kuśmierz Natalia Nowowiejskiego 11A przyjęta
17 Małolepsza Roksana Legionów 19/21 przyjęta
18 Małolepszy Sebastian Legionów 19/21 przyjęty
19 Miarka Natalia Prusa 20 przyjęta
20 Napieraj Jerzy Prusa 20 przyjęty
21 Niewiadomski Łukasz Legionów 19/21 przyjęty
22 Pastushenko Mykyta nieprzyjęty
23 Pukacki Marcin Legionów 19/21 przyjęty
24 Rabińska Emanuela Legionów 19/21 przyjęta
25 Roszko Dawid Nowowiejskiego 11A przyjęty
26 Skupień Jakub Prusa 20 przyjęty
27 Smętek Emilian Legionów 19/21 przyjęty
28 Stefański Mateusz Prusa 20 przyjęty
29 Suchańska Joanna Prusa 20 przyjęta
30 Szczęsna Barbara Nowowiejskiego 11A przyjęta
31 Wałaszek Rafał Legionów 19/21 przyjęty
32 Wojtasik Alan Nowowiejskiego 11A przyjęty
33 Zielińska Natalia Prusa 20 przyjęta
34 Zioła Bartłomiej Nowowiejskiego 11A przyjęty
35 Zubrzycki Adam Prusa 20 przyjęty

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata do Bursy Miejskiej –           0 punktów.

Liczba wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do Bursy Miejskiej w Częstochowie
na rok szkolny 2018/2019 – 146

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Renata Dudek

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej

Justyna Klejny – Czubak

Częstochowa, dn. 24.08.2018r.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca 2018/2019 Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2018/2019

Klauzula informacyjna

Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 3444012, e-mail: miejska@edukacja.czestochowa.pl .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podst. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361); 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 996 i 1000); 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017r. poz. 1606); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466); 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.    w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646); 6. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1628); 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).
 4. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi w celu:
 • prowadzenia rekrutacji, w tym publikowania listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do BM na etapie rekrutacji,
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
 3. Panu/Pani/rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgody rodziców/opiekunów prawnych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych BM ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Panią/Pana/rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych wychowanka i jego rodziców/opiekunów prawnych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Pani/Pana/wychowanka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Rekrutacja uzupełniająca 2018/2019

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej
w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp. Nazwisko i imię zakwalifikowany/ niezakwalifikowany zakwalifikowana/ niezakwalifikowana
1 Błędowski Daniel zakwalifikowany
2 Ciszkiewicz Jakub zakwalifikowany
3 Gemborys Jakub zakwalifikowany
4 Giewon Zuzanna zakwalifikowana
5 Gomuła Faustyna zakwalifikowana
6 Grewenda Antoni zakwalifikowany
7 Grewenda Agata zakwalifikowana
8 Herod Katarzyna zakwalifikowana
9 Holesz Mateusz zakwalifikowany
10 Jarmołowski Michał zakwalifikowany
11 Jeziorski Adrian zakwalifikowany
12 Kaleta Karolina zakwalifikowana
13 Kapelańczyk Marek zakwalifikowany
14 Klas Krystian zakwalifikowany
15 Kowalski Dawid zakwalifikowany
16 Kuśmierz Natalia zakwalifikowana
17 Małolepsza Roksana zakwalifikowana
18 Małolepszy Sebastian zakwalifikowany
19 Miarka Natalia zakwalifikowana
20 Napieraj Jerzy zakwalifikowany
21 Niewiadomski Łukasz zakwalifikowany
22 Pastushenko Mykyta zakwalifikowany
23 Pukacki Marcin zakwalifikowany
24 Rabińska Emanuela zakwalifikowana
25 Roszko Dawid zakwalifikowany
26 Skupień Jakub zakwalifikowany
27 Smętek Emilian zakwalifikowany
28 Stefański Mateusz zakwalifikowany
29 Suchańska Joanna zakwalifikowana
30 Szczęsna Barbara zakwalifikowana
31 Wałaszek Rafał zakwalifikowany
32 Wojtasik Alan zakwalifikowany
33 Zielińska Natalia zakwalifikowana
34 Zioła Bartłomiej zakwalifikowany
35 Zubrzycki Adam zakwalifikowany

 

 Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania  do Bursy Miejskiej wynosi 0

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Renata Dudek

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Justyna Klejny – Czubak

 Częstochowa  21.08.2018r.

                                                  

                                                                UWAGA

W dniu 24 sierpnia 2018r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych placówek  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów poświadczających wolę zamieszkiwania w Bursie Miejskiej.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione kryteria:

1) uczniowie klas sportowych,

2) odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

3) wskazanie danej placówki BM przez rodziców/prawnych opiekunów
lub wychowanków  pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.

Szkolenie BHP

Uprzejmie przypominam o zbliżającym się szkoleniu BHP dla pracowników Bursy Miejskiej.

23.08.2018 o godz. 8:30  dla wychowawców

28.08.2018 o godz. 8:30 dla pracowników administracji i obsługi

Szkolenie odbędzie się w placówce przy ul. Prusa 20

sekretariat BM