KINOMANIAK – czas start…

Jak co roku w Bursie Miejskiej, tak i w tym roku w placówkach przy ul. Legionów
i przy ul. Prusa odbyły się zajęcia organizacyjne KINOMANIAKA.
Młodzież z utęsknieniem oczekiwała tych spotkań, a szczególnie wspólnego oglądania i omawiania filmu.
Na spotkaniu ustaliliśmy terminy
oraz repertuar filmów na cały rok szkolny. Wychowankowie w tym roku postanowili przybliżyć sobie ekranizacje lektur szkolnych. Omawiając ich tematykę oraz występujące motywy rozszerzą swoją wiedzę na interesujące ich tematy, niezbędne do egzaminu maturalnego. Kolejne spotkanie, na które serdecznie zapraszamy, już za miesiąc.
Wychowawczynie: Magdalena Szydłowska, Atena Wróbel, Małgorzata Trzepizur

Tadeusz Różewicz (1921-2014)

Gazetka poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi

9 października przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza. Ten ceniony literat został patronem roku 2021, dlatego też w placówce
przy ul. Prusa utworzona została gazetka,
która ma przybliżyć młodzieży sylwetkę tego
poety i pisarza.

Tadeusz Różewicz urodził się 9 października
1921 r. w Radomsku. Jest to polski poeta, dramaturg, prozaik  i scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Za­szcze­pio­ną mi­łość
do li­te­ra­tu­ry za­wdzię­cza star­sze­mu bra­tu,
Sta­ni­sła­wo­wi, któ­ry od naj­młod­szych lat
mo­ty­wo­wał przy­szłe­go po­etę do zgłę­bia­nia
li­te­ra­tu­ry i wspól­ne­go czy­ta­nia. To wła­śnie z jego
in­spi­ra­cji pu­bli­ko­wał pierw­sze utwo­ry już jako
na­sto­la­tek w cza­so­pi­smach „Pod zna­kiem Ma­rii”  czy „Czer­wo­ne tar­cze”.

Czytaj dalej