Rekrutacja dla wychowanków, którzy już mieszkali w BM

W celu kontynuacji pobytu w Bursie Miejskiej od 1 września 2021 roku, obowiązkowe jest  złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Bursie Miejskiej wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 1. Deklarację o kontynuowaniu pobytu wraz z kompletem dokumentów należy złożyć tylko w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00,  w następujących dniach:
 • 1 i 2 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy Legionów 19/21;
 • 4 i 7 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy Jasnogórskiej 84/90;
 • 8 i 9 czerwca 2021r. dokumenty składają wychowankowie z placówki
  przy ul. Prusa 20.

Uwaga!

W innej placówce i w innych terminach dokumentacja nie będzie przyjmowana.

 Komplet dokumentów obejmuje:

 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego; (pobierz)            lub
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego; (pobierz)
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych; (pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka; (pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie; (pobierz)
  lub
  – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego; (pobierz)
  lub
  – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego; (pobierz).

 Uwaga!

Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
na stronie: http://bursamiejska.czest.pl/rekrutacja

Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej stronie
przez rodziców/opiekunów prawnych.

Przyjmowane będą tylko dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.

Osoby starające się o kontynuację pobytu w Bursie Miejskiej nie mogą mieć zaległości
w dotychczasowych płatnościach za zakwaterowanie.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji tylko w terminie i wg. zasad obowiązujących dla nowoprzyjmowanych wychowanków.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie    w reżimie sanitarnym. Obowiązkowe będzie dostosowanie się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej    w Częstochowie dostępnej na stronie:
http://bursamiejska.czest.pl/procedury-epidemiologiczne/procedury-epidemiologiczne-dot-wychowankow

oraz używanie  maseczek i zachowanie odległości 2m między osobami.

Osoby składające dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązane będą        do wypełnienia stosownego „Oświadczenia dla osób wchodzących” i wchodzenia pojedynczo.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty nie będą przyjmowane.