Rekrutacja dla wychowanków, którzy już mieszkali w BM

 1.  W dniach od 12 do 18 sierpnia 2020r. w godzinach 8.00-14.00 składanie   Deklaracji kontynuacji pobytu wraz z kompletem dokumentów.
 2. Z przygotowanymi, kompletnymi dokumentami należy zgłosić się w ww. dniach do placówki BM przy ul. Prusa 20, wejście od strony boiska sportowego.
 3. Komplet dokumentów obejmuje:
 • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego (pobierz)
 • Deklaracja o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego, gdy dokumenty składa dotychczasowy wychowanek;(pobierz)
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej;(pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka;(pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;(pobierz-kandydat pełnoletni) (pobierz-kandydat niepełnoletni)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny    dla stwierdzenia prawdziwości danych).

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata                                   pełnoletniego  (pobierz)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz)

Uwaga

 • Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja” na stronie www.bursamiejska.czest.pl.
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy pamiętać o zastosowaniu się do Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID –19 w Bursie Miejskiej  w Częstochowie dostępnej na stronie www.bursamiejska.czest.pl,  o zachowaniu środków bezpieczeństwa, czyli o: maseczkach, rękawiczkach jednorazowych, o zachowaniu odległości 2m między osobami.
 • Osoby składające dokumenty przed wejściem na teren placówki zobowiązane będą do wypełnienia stosownego „Oświadczenia dla osób wchodzących” i wpuszczane będą pojedynczo.
 • Dokumenty będą odbierane przez Komisję Rekrutacyjną w wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu Bursy Miejskiej.

Od osób nie stosujących się do obowiązujących zasad epidemiologicznych dokumenty  nie będą przyjmowane.

 1. 24 sierpnia 2020r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 2. 27 sierpnia 2020r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. Od 27 sierpnia 2020r. – uruchomienie procedury odwoławczej.
  • W terminie do 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego.