Rekrutacja nowych wychowanków na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW,
KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

Informujemy, że od  29 lipca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,
którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00,
w następujących dniach:

 1. W dniach 29 lipca i 1 sierpnia 2022r. składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły
  i dokumentami określającymi sytuację prawną i losową wychowanka. Jeżeli Wniosek nie będzie posiadał aktualnych załączników, punkty nie zostaną przyznane.
 1. 2 sierpnia 2022 r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 2. 3-4 sierpnia 2022 r. potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
 3. 5 sierpnia 2022 r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych
  wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej
  przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 4. Od 6 sierpnia 2022r. – uruchomienie procedury odwoławczej.
  • W terminie do 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej;
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego;

Komplet dokumentów obejmuje:

 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego wraz z obowiązkowym zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły; (pobierz)
 •  Lub Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego wraz z obowiązkowym zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły; (pobierz)
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych; (pobierz)
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;(pobierz)
 • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny
  dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz),
lub
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego  (pobierz),
lub
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz)

Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym (pobierz)

Uwaga

 • Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”
  na stronie:https://bursamiejska.czest.pl/dokumenty-do-pobrania
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych;
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy Miejskiej po raz pierwszy składają dokumenty osobiście, w obecności rodzica;
 • Akceptowane będą jedynie dokumenty prawidłowo wypełnione
  oraz kompletne
  ;

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji
dla nowych wychowanków;