Uchwała

UCHWAŁA NR 425/XXIII/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Bursie Miejskiej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Bursie Miejskiej z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 11a w Częstochowie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski