Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: ul. Prusa 20, 42-207 Częstochowie,
 2. numer telefonu: 34 3444012,
 3. adres e-mail: bursa.miejska@edukacja.czestochowa.pl,
 4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /bursaczwa/skrytka.
 5. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  w Bursie Miejskiej w Częstochowie może się Pan/i
  kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panią Justyną Sprychą lub
  w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony
  Danych Panią  Moniką Sławutą poprzez adres e-mail:
  iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
 6. Dane osobowe pochodzące z monitoringu przetwarzane są na podstawie z  108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e  RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków i pracowników placówki oraz ochrony mienia.
 7. Monitoring jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 8. Obszar monitoringu obejmuje pomieszczenia i teren wokół budynków BM. Szczegółowe informacje na temat rozmieszczenia kamer dostępne są w sekretariacie placówki.
 9. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom, takim jak Policja, Sąd lub Prokuratura, a w uzasadnionych przypadkach wychowankom, rodzicom, pracownikom lub innym osobom obserwowanym.
 10. Zapisy z monitoringu przechowane są aż do nadpisania (w zależności od wielkości dysku) maksymalnie do 10 dni.
 11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do swoich danych; usunięcia danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.