Zamówienia publiczne

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu komunikacji elektronicznej.                Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl