Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Bursa Miejska w  Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bursamiejska.czest.pl

Data publikacji strony: 2012-09-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-17.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona https://www.bursamiejska.czest.pl została zaprojektowany tak, aby był możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: kontakt@bursamiejska.czest.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nawigacja

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • funkcja audiodeskrypcji

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Nawigacja klawiaturą

Serwis umożliwia nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

  • Albert Drogosz,
  • e-mail: adrogosz@bursamiejska.czest.pl,
  • Telefon: 34 344 40 12

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Bursa Miejska w Częstochowie, ul. Legionów 19/21

 Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzi  1 wejście od ul. Marysia.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet:

Do  wejścia  prowadzą schody, bez poręczy, bez podjazdów. Korytarze nie posiadają odpowiedniej szerokości, aby mogły minąć się osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Przed i w budynku nie ma pochylni i platform. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przy wjeździe na posesję jest możliwość parkowania. Wyznaczone jest 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Czas oczekiwania na tłumacza to 2-3 dni robocze.

Bursa Miejska w Częstochowie, ul. Prusa 20

 Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Prusa.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet:

Przy wejściu znajduje się jednostopniowy podest, bez poręczy, bez podjazdów. Korytarze posiadają odpowiednią szerokości, aby mogły minąć się osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Przed i w budynku nie ma pochylni i platform. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku jest dostępna pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Czas oczekiwania na tłumacza to 2-3 dni robocze.

Dodatkowe informacje :

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 27.03.2024r.