Rekrutacja nowych wychowanków na rok szkolny 2024/2025.

Informujemy, że od 19 lipca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów,
którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w placówce Bursy Miejskiej przy ul.  Prusa 20  (wejście od strony boiska sportowego),  w godzinach od 9:00 do 14:00,
w następujących dniach:

 1. 19 i 22 lipca 2024r. – składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów, dołączonych do wniosku wraz  zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły.
 2. 23 lipca 2024r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. 24 lipca i 25 lipca 2024r. –  potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
 4. 26.lipca 2024r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych
  wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej
  przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.

W terminie do 3 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora Bursy Miejskiej odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy Miejskiej służy skarga do sądu administracyjnego.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje :

 1. Dokumenty obowiązkowe:
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego (pobierz)   lub
 • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego (pobierz),
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez rodziców kandydata  (pobierz)     lub
 • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez  opiekunów prawnych kandydata  (pobierz),
 • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka (pobierz),
 • Kwestionariusz osobowy wychowanka (pobierz),
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka(pobierz),
 • Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym (dotyczy kandydatów z zagranicy)  (pobierz),
 • Zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa lub
 • Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa.
 1. Dokumenty potwierdzające  spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz),
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego (pobierz),
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz),
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodziców lub rodzeństwa kandydata (dotyczy kandydata niepełnoletniego),
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka kandydata lub innej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę (dotyczy kandydata pełnoletniego),
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica kandydata,
 • Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga:

 • Dokumenty potwierdzające  spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów dołączonych  do wniosku, należy składać w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony, a Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • Akceptowane będą jedynie dokumenty prawidłowo wypełnione oraz kompletne.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy Miejskiej po raz pierwszy składają dokumenty osobiście, w obecności rodzica.
 • Rodzice Obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie do Bursy Miejskiej, którzy w okresie zakwaterowania swojego dziecka będą  przebywać poza granicami Polski zobowiązani są dostarczyć w dniu składania wniosku postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna tymczasowego na terenie Polski.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w wyżej wymienionym  terminie będą mogły ubiegać się o miejsce w Bursie Miejskiej przystępując do rekrutacji uzupełniającej.

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 1. 9 i 12 sierpnia 2024r. – składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata kryteriów dołączonych do wniosku wraz  zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły.
 2. 13 sierpnia 2024r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.
 3. 14 sierpnia 2024r. –  potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
 4. 16 sierpnia 2024r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych
  wraz z przydziałem do poszczególnych placówek w siedzibie Bursy Miejskiej
  przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00.

W rekrutacji uzupełniającej obowiązują takie same dokumenty jak w pierwszej rekrutacji.

                       Serdecznie zapraszamy do Bursy Miejskiej w Częstochowie.