Zasady przyjęć do Bursy Miejskiej w Częstochowie

1. Rekrutacja odbywa się w terminach uzgodnionych z organem prowadzącym
i podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej BM i tablicach ogłoszeń
w placówkach.
2. Rekrutacja w 2022r. odbywa się do dwu placówek przy ul. Prusa 20 i ul. Legionów 19/21 zapewniających wychowankom pobyt przez 7 dni w tygodniu, poza świętami, dniami ustawowo wolnymi od pracy i przerwami wynikającymi z kalendarza roku szkolnego, w tym poza feriami, wakacjami.
3. Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu wychowanka/kandydata na wychowanka do konkretnej placówki na podstawie obowiązujących kryteriów i zasad.
4. Przyjmowanie do BM dotyczy aktualnych wychowanków ubiegających
się o kontynuację pobytu oraz kandydatów nowo przyjmowanych.
5. Wszelkie dokumenty składane podczas rekrutacji nie mogą mieć wad prawnych, gdyż nie zostaną przyjęte przez KR. Nie przewiduje się składania części dokumentów
i uzupełniania braków.
6. Wychowankowie z likwidowanej placówki przy ul. Jasnogórskiej kontynuujący pobyt w BM, mają prawo wyboru i pierwszeństwo przyjęcia do jednej z dwu placówek określonych w pkt. 2. O wyborze placówki informują dotychczasowego kierownika placówki przy ul. Jasnogórskiej do dn. 27.05.2022 r. . Tracą oni prawo pierwszeństwa przyjęcia w razie nie dotrzymania powyższego terminu.
7. Wychowankowie kontynuujący pobyt mają pierwszeństwo w przyjęciu do BM tylko
na etapie rekrutacji określonym w pkt. 6.
8. W celu kontynuacji pobytu w BM przez dotychczasowych wychowanków konieczne jest złożenie przez nich w swojej dotychczasowej placówce w terminie 1-15.06.2022r. Deklaracji o kontynuowaniu pobytu wraz z kompletem wymaganych i nie zawierających błędów formalnych dokumentów.
9. Dokumenty dotyczące wychowanków kontynuujących pobyt mogą składać ich rodzice, opiekunowie prawni lub sami wychowankowie.
10. Nie złożenie przez wychowanka kontynuującego pobyt/jego rodzica/jego opiekuna prawnego Deklaracji kontynuowania pobytu w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z rezygnacją z zamieszkiwania lub ubiegania się o przyjęcie do BM wychowanka zgodnie z zasadami rekrutacji dla wychowanków kontynuujących pobyt. Wychowankowie ci będą mogli wziąć udział w rekrutacji na zasadach dotyczących nowo przyjmowanych, bez gwarancji przyjęcia do BM lub dotychczasowej placówki.
11. Dni i godziny przyjmowania Deklaracji kontynuowania pobytu i dokumentów
w placówce będą określone i podane do wiadomości wychowanków kontynuujących pobyt poprzez ogłoszenie wywieszone na tablicach ogłoszeń w każdej placówce.
12. Do BM nie zostanie przyjęty kandydat kontynuujący pobyt, który ma jakiekolwiek zaległości w dotychczasowych opłatach.
13. Dokumenty dotyczące pierwszy raz przyjmowanego do BM wychowanka składają tylko rodzice/opiekunowie prawni osobiście w dniach rekrutacji.
14. Przyjęcia odbywają się do wyczerpania miejsc w danej placówce, określonych przez Dyrektora BM.
15. Kolejność złożenia kompletnych, poprawnie wypełnionych dokumentów określa kolejność wpisania kandydata/nowo przyjmowanego na listę osób przyjmowanych
do wybranej placówki. Na przyjętych dokumentach Komisja Rekrutacyjna wpisuje datę
i godzinę ich złożenia.
16. KR uwzględni wnioski pisemne o przyjęcie na zasadzie łączenie rodzeństw.
17. Zasady rekrutacji obowiązują wszystkich wychowanków/kandydatów,
w tym wychowanków/kandydatów z zagranicy.
18. Wszystkie dokumenty w języku obcym dotyczące wychowanka/kandydata
z zagranicy muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Dokumenty w języku obcym nie będą przyjmowane.
19. Osobą upoważnioną do składania dokumentów są rodzice lub osoby tylko postanowieniem sądowym określone jako opiekunowie prawni. Jakiekolwiek oświadczenia/powierzenia/przekazania opieki i inne dokumenty, w tym notarialnie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych o powierzeniu, w tym czasowym, opieki nad dzieckiem osobom trzecim, nie będą honorowane, a dokumenty nie zostaną przyjęte.
20. Dokumenty po przyjęciu przez KR będą opatrzone indywidualnym kodem cyfrowym, który zostanie przekazany składającym w formie pisemnej.
21. Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w pierwszej rekrutacji będzie podana do wiadomości w dn. 2.08.2022r. do godz. 18.00 poprzez wywieszenie listy w siedzibie przy ul. Prusa 20 oraz opublikowane jej na stronie internetowej BM.
22. Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w pierwszej rekrutacji wraz z przydziałem do konkretnej placówki BM zostanie opublikowana w dn.5.08.2022r.
do godz. 18.00.
23. Można będzie też uzyskać informację dot. sytuacji określonych w pkt 21 i 22 poprzez podanie w rozmowie telefonicznej kodu kandydata nadanego mu podczas składania dokumentów. W tej sprawie należy kontaktować się z nr tel. 34 3444012
w godz. 10.00 – 14.00.
24. Osoby, które nie złożą w wyznaczonych terminach prawidłowo przygotowanych dokumentów będą mogły ubiegać się o miejsce w BM przystępując do rekrutacji uzupełniającej w dniach 19 -22.08.2022r..
25. Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej będzie podana do wiadomości w dn. 23.08.2022r. do godz. 18.00 poprzez wywieszenie listy w siedzibie przy ul. Prusa 20 oraz opublikowane jej na stronie internetowej BM.
26. Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej będzie podana do wiadomości w dn. 25.08.2022r. do godz. 18.00 poprzez wywieszenie listy
w siedzibie przy ul. Prusa 20 oraz opublikowane jej na stronie internetowej BM.
27. Można będzie też uzyskać informację dot. sytuacji określonych w pkt 25 i 26 poprzez podanie w rozmowie telefonicznej kodu kandydata nadanego mu podczas składania dokumentów. W tej sprawie należy kontaktować się z nr tel. 34 3444012
w godz. 10.00 – 14.00.
28. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/wychowanków składane
są pod rygorem odpowiedzialności karnej.
29. Nie prowadzi się rekrutacji wychowanków do BM drogą pocztową, poprzez inne osoby, w tym osoby upoważnione notarialnie, przez instytucje, organizacje i inne.
30. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w placówce,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe zawarte we Wniosku o przyjęcie kandydata do BM.