Zasady przyjęć do Bursy Miejskiej w Częstochowie

Polecany

1. Rekrutacja odbywa się w terminach uzgodnionych z organem prowadzącym
i podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej BM i tablicach ogłoszeń
w placówkach.
2. Rekrutacja w 2022r. odbywa się do dwu placówek przy ul. Prusa 20 i ul. Legionów 19/21 zapewniających wychowankom pobyt przez 7 dni w tygodniu, poza świętami, dniami ustawowo wolnymi od pracy i przerwami wynikającymi z kalendarza roku szkolnego, w tym poza feriami, wakacjami.
3. Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu wychowanka/kandydata na wychowanka do konkretnej placówki na podstawie obowiązujących kryteriów i zasad.
4. Przyjmowanie do BM dotyczy aktualnych wychowanków ubiegających
się o kontynuację pobytu oraz kandydatów nowo przyjmowanych.
5. Wszelkie dokumenty składane podczas rekrutacji nie mogą mieć wad prawnych, gdyż nie zostaną przyjęte przez KR. Nie przewiduje się składania części dokumentów
i uzupełniania braków.
6. Wychowankowie z likwidowanej placówki przy ul. Jasnogórskiej kontynuujący pobyt w BM, mają prawo wyboru i pierwszeństwo przyjęcia do jednej z dwu placówek określonych w pkt. 2. O wyborze placówki informują dotychczasowego kierownika placówki przy ul. Jasnogórskiej do dn. 27.05.2022 r. . Tracą oni prawo pierwszeństwa przyjęcia w razie nie dotrzymania powyższego terminu. Czytaj dalej