Informacja o wysokości opłat za miesiąc wrzesień 2022r.

UWAGA!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2022/2023 należy wnosić z góry, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania.

Wychowankowie, którzy kontynuują pobyt w BM wpłat za wrzesień dokonują 
do 31 sierpnia 2022 r., na subkonto z poprzednich lat. Nie zostaną zakwaterowani 
ci wychowankowie, którzy nie okażą potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej
przed 31.08.2022r. (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2022r.   
na subkonto, które będzie podane wychowankowi podczas kwaterowania.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosić będzie:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

 

Informacje na temat kwaterowania wychowanków

1. Informujemy, że kwaterowanie wychowanków do Bursy Miejskiej będzie
się odbywać w dniu 31.08.2022r. w określonych godzinach:

– Placówka przy ul. Legionów:
godziny 15:00 – 17:00 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 17:00 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

Placówka przy ul. Prusa:
godziny 15:00 – 18:00 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 18:00 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

 Wychowankowie, którzy zgłoszą się do zakwaterowania poza tymi godzinami,
nie zostaną zakwaterowani w dniu 31.08.2022r. ze względów organizacyjnych. Kwaterowanie ich odbędzie się w dniu 1.09.2022r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Z powodu spodziewanej dużej ilości wychowanków prosimy o cierpliwość
i spokojne oczekiwanie na swoją kolej kwaterowania.
Kwaterowania wychowanka dokonuje wychowawca, który zaprowadza
go do pokoju, zapoznaje z obowiązującymi zasadami i dokonuje niezbędnych formalności pisemnych.

2. Wychowankowie nowoprzyjęci zostaną zakwaterowani tylko wówczas,
gdy przyjadą z rodzicami / opiekunami prawnymi.
Wychowankom kontynuującym zamieszkiwanie w BM nie muszą towarzyszyć rodzice / opiekunowie prawni.

3. Podczas kwaterowania wychowankom mogą towarzyszyć Rodzice / Opiekunowie prawni.

4. Zawiadamiamy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców / Opiekunów prawnych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą
się według poniższego harmonogramu:

  • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 31 sierpnia o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 31 sierpnia o godz. 16.30.

 Zapraszamy na spotkanie!

5. Wychowankowie kontynuujący pobyt zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty w postaci wydruku za wrzesień 2022r. na subkonto, które mieli wskazane
w ubiegłym roku w wysokości:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

 Nie zostaną zakwaterowani ci wychowankowie, którzy nie okażą potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej przed 31.08.2022r. (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci  dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na subkonto, które zostanie wskazane podczas kwaterowania (§6 ust.3 Umowy)
w wysokości:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

6. Do placówki zabrać należy ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy tj.: odzież, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej, powłoki na pościel (tj. poszwę, poszewkę i prześcieradło), zeszyty i podręczniki szkolne. Prosimy o nie przywożenie nadmiernej ilości rzeczy.

7. Wszystkie ww. zasady dotyczą wychowanków z kraju i zza granicyNiespełnienie powyższych zasad skutkować będzie niezakwaterowaniem wychowanka.

Do zobaczenia w Bursie!

  Dyrekcja Bursy Miejskiej w Częstochowie
mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska
mgr Renata Dudek

BURSA PIĘKNIEJE

Galeria

Ta galeria zawiera 4 zdjęcia.

W placówce Bursy Miejskiej przy ul. Legionów       z inicjatywy Pani Dyrektor  Marii Kowaleczko-Miedzińskiej zrealizowana została kolejna inwestycja. Powstała przepiękna, elegancka przestrzeń.         Nowe nasadzenia i elementy ozdobne będą cieszyć wzrok przez wiele lat.

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 22.08.2022r. o godzinie 8:30 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 8:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

Informujemy, że od 19 sierpnia 2022r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca
dla kandydatów, którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.
Wymagane dokumenty należy składać w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego), w godzinach od 9:00 do 14:00,
w następujących dniach:
1. W dniach 19 i 22 sierpnia 2022r. składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły
i dokumentami określającymi sytuację prawną i losową wychowanka. Jeżeli Wniosek nie będzie posiadał aktualnych załączników, punkty nie zostaną przyznane.
2. 23 sierpnia 2022r. – publikacja list osób zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej, w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00. Listy zostaną wywieszone w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 oraz na stronie internetowej Bursy Miejskiej: bursamiejska.czest.pl
3. 24 sierpnia 2022r. potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
4. 25 sierpnia 2022r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej wraz z przydziałem do poszczególnych placówek. Listy zostaną wywieszone w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00 oraz na stronie internetowej Bursy Miejskiej: bursamiejska.czest.pl
5. Od 26 sierpnia 2022r. – uruchomienie procedury odwoławczej.
o W terminie do 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
o W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść
do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej;
o Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego;
Komplet dokumentów obejmuje:
• 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych;
• Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka;
• Kwestionariusz osobowy wychowanka;
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;
• Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny
dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
lub
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego,
lub
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego,
Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym.
Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”

Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych;
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy Miejskiej po raz pierwszy składają dokumenty osobiście, w obecności rodzica;
Akceptowane będą jedynie dokumenty prawidłowo wypełnione
oraz kompletne.

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2022/2023 należy wnosić                  z góry najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc     zakwaterowania.

Wychowankowie, którzy są kwaterowani kolejny raz wpłaty na wrzesień dokonują             do 31 sierpnia 2022 r. na subkonto z poprzednich lat.

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2022r.             na subkonto, które będzie podane wychowankowi po zakwaterowaniu.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

– miesięczna opłata za zakwaterowanie (czesne) :

  • pobyt 5-dniowy – 103 zł
  • pobyt 7-dniowy – 140 zł

 

– wyżywienie całodzienne (śniadanie pierwsze i drugie, obiad, kolacja) –  20 zł

 

 

                                                                                     Dyrektor Bursy Miejskiej

                                                                               Maria Kowaleczko – Miedzińska