Informacja o wysokości opłat za miesiąc wrzesień 2022r.

UWAGA!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2022/2023 należy wnosić z góry, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zakwaterowania.

Wychowankowie, którzy kontynuują pobyt w BM wpłat za wrzesień dokonują 
do 31 sierpnia 2022 r., na subkonto z poprzednich lat. Nie zostaną zakwaterowani 
ci wychowankowie, którzy nie okażą potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej
przed 31.08.2022r. (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2022r.   
na subkonto, które będzie podane wychowankowi podczas kwaterowania.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosić będzie:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

 

Rekrutacja Uzupełniająca 2022/2023 Lista przyjętych i nieprzyjętych

Lista przyjętych i nieprzyjętych

 do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp. KOD Placówka BM przyjęty/przyjęta nieprzyjęty/nieprzyjęta
1. BM/22-23/159 Prusa przyjęty
2. BM/22-23/71 Prusa przyjęta
3. BM/22-23/155 Prusa przyjęty
4. BM/22-23/152 Prusa przyjęta
5. BM/22-23/151 Prusa przyjęta
6. BM/22-23/153 Prusa przyjęty
7. BM/22-23/72 Prusa przyjęty
8. BM/22-23/158 Prusa przyjęty
9. BM/22-23/157 Prusa przyjęty
10. BM/22-23/154 Prusa nieprzyjęta
11. BM/22-23/156 Prusa przyjęty

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Barbara Leś

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Joanna Sajewska

 Częstochowa  25.08.2022 r.

Całkowita liczba wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do Bursy Miejskiej                na rok szkolny 2022/2023 wynosi 7.

W placówce BM przy ul. Legionów 19/21 zostały wyczerpane miejsca.

 

Rekrutacja Uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp. KOD liczba punktów zakwalifikowany/zakwalifikowana niezakwalifikowany/niezakwalifikowana
1. BM/22-23/159 15 zakwalifikowany
2. BM/22-23/71 65 zakwalifikowana
3. BM/22-23/155 15 zakwalifikowany
4. BM/22-23/152 15 zakwalifikowana
5. BM/22-23/151 15 zakwalifikowana
6. BM/22-23/153 15 zakwalifikowany
7. BM/22-23/72 40 zakwalifikowany
8. BM/22-23/158 15 zakwalifikowany
9. BM/22-23/157 15 zakwalifikowany
10. BM/22-23/154 40 zakwalifikowana
11. BM/22-23/156 15 zakwalifikowany

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania  do Bursy Miejskiej     wynosi 15

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Barbara Leś

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Joanna Sajewska

Częstochowa  23.08.2022 r.

UWAGA

W dniu 25 sierpnia 2022r. zostaną opublikowane listy kandydatów                           przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych placówek  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów poświadczających wolę zamieszkiwania w Bursie Miejskiej.

Informacje na temat kwaterowania wychowanków

1. Informujemy, że kwaterowanie wychowanków do Bursy Miejskiej będzie
się odbywać w dniu 31.08.2022r. w określonych godzinach:

– Placówka przy ul. Legionów:
godziny 15:00 – 17:00 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 17:00 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

Placówka przy ul. Prusa:
godziny 15:00 – 18:00 – kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków;
godziny 18:00 – 20:00 – kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt;

 Wychowankowie, którzy zgłoszą się do zakwaterowania poza tymi godzinami,
nie zostaną zakwaterowani w dniu 31.08.2022r. ze względów organizacyjnych. Kwaterowanie ich odbędzie się w dniu 1.09.2022r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Z powodu spodziewanej dużej ilości wychowanków prosimy o cierpliwość
i spokojne oczekiwanie na swoją kolej kwaterowania.
Kwaterowania wychowanka dokonuje wychowawca, który zaprowadza
go do pokoju, zapoznaje z obowiązującymi zasadami i dokonuje niezbędnych formalności pisemnych.

2. Wychowankowie nowoprzyjęci zostaną zakwaterowani tylko wówczas,
gdy przyjadą z rodzicami / opiekunami prawnymi.
Wychowankom kontynuującym zamieszkiwanie w BM nie muszą towarzyszyć rodzice / opiekunowie prawni.

3. Podczas kwaterowania wychowankom mogą towarzyszyć Rodzice / Opiekunowie prawni.

4. Zawiadamiamy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców / Opiekunów prawnych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą
się według poniższego harmonogramu:

  • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 31 sierpnia o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 31 sierpnia o godz. 16.30.

 Zapraszamy na spotkanie!

5. Wychowankowie kontynuujący pobyt zobowiązani są do okazania potwierdzenia wpłaty w postaci wydruku za wrzesień 2022r. na subkonto, które mieli wskazane
w ubiegłym roku w wysokości:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

 Nie zostaną zakwaterowani ci wychowankowie, którzy nie okażą potwierdzenia wpłaty za wrzesień dokonanej przed 31.08.2022r. (§6 ust.2 Umowy).

Wychowankowie nowoprzyjęci  dokonują pierwszej wpłaty do 10 września
na subkonto, które zostanie wskazane podczas kwaterowania (§6 ust.3 Umowy)
w wysokości:

  • pobyt i wyżywienie 5-dniowe – 543 zł;
  • pobyt i wyżywienie 7-dniowe – 740 zł.

6. Do placówki zabrać należy ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy tj.: odzież, rzeczy osobiste, środki higieny osobistej, powłoki na pościel (tj. poszwę, poszewkę i prześcieradło), zeszyty i podręczniki szkolne. Prosimy o nie przywożenie nadmiernej ilości rzeczy.

7. Wszystkie ww. zasady dotyczą wychowanków z kraju i zza granicyNiespełnienie powyższych zasad skutkować będzie niezakwaterowaniem wychowanka.

Do zobaczenia w Bursie!

  Dyrekcja Bursy Miejskiej w Częstochowie
mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska
mgr Renata Dudek

BURSA PIĘKNIEJE

Galeria

W tej galerii znajdują się 4 zdjęcia.

W placówce Bursy Miejskiej przy ul. Legionów       z inicjatywy Pani Dyrektor  Marii Kowaleczko-Miedzińskiej zrealizowana została kolejna inwestycja. Powstała przepiękna, elegancka przestrzeń.         Nowe nasadzenia i elementy ozdobne będą cieszyć wzrok przez wiele lat.

Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 22.08.2022r. o godzinie 8:30 odbędzie się Rada Pedagogiczna w postaci telekonferencji za pomocą aplikacji Discord.

O godzinie 8:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

Informujemy, że od 19 sierpnia 2022r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca
dla kandydatów, którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyjęcie do Bursy Miejskiej.
Wymagane dokumenty należy składać w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 (wejście od strony boiska sportowego), w godzinach od 9:00 do 14:00,
w następujących dniach:
1. W dniach 19 i 22 sierpnia 2022r. składanie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły
i dokumentami określającymi sytuację prawną i losową wychowanka. Jeżeli Wniosek nie będzie posiadał aktualnych załączników, punkty nie zostaną przyznane.
2. 23 sierpnia 2022r. – publikacja list osób zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej, w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00. Listy zostaną wywieszone w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 oraz na stronie internetowej Bursy Miejskiej: bursamiejska.czest.pl
3. 24 sierpnia 2022r. potwierdzenie woli przyjęcia do Bursy Miejskiej poprzez złożenie kompletu dokumentów.
4. 25 sierpnia 2022r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej wraz z przydziałem do poszczególnych placówek. Listy zostaną wywieszone w siedzibie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 do godziny 18.00 oraz na stronie internetowej Bursy Miejskiej: bursamiejska.czest.pl
5. Od 26 sierpnia 2022r. – uruchomienie procedury odwoławczej.
o W terminie do 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
o W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść
do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej;
o Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego;
Komplet dokumentów obejmuje:
• 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych;
• Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka;
• Kwestionariusz osobowy wychowanka;
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;
• Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny
dla stwierdzenia prawdziwości danych), a mianowicie:
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
lub
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego,
lub
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego,
Oświadczenie o obowiązku mobilizacyjnym.
Druki w/w dokumentów dostępne są w zakładce „Rekrutacja”

Dokumenty muszą być zaparafowane w prawym dolnym rogu każdej strony przez rodziców/opiekunów prawnych;
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Bursy Miejskiej po raz pierwszy składają dokumenty osobiście, w obecności rodzica;
Akceptowane będą jedynie dokumenty prawidłowo wypełnione
oraz kompletne.

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Opłaty za pobyt w Bursie i wyżywienie na rok szkolny 2022/2023 należy wnosić                  z góry najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc     zakwaterowania.

Wychowankowie, którzy są kwaterowani kolejny raz wpłaty na wrzesień dokonują             do 31 sierpnia 2022 r. na subkonto z poprzednich lat.

Wychowankowie nowoprzyjęci dokonują pierwszej wpłaty do 10 września 2022r.             na subkonto, które będzie podane wychowankowi po zakwaterowaniu.

Opłatę uznaje się za dokonaną w chwili wpływu środków na subkonto.

– miesięczna opłata za zakwaterowanie (czesne) :

  • pobyt 5-dniowy – 103 zł
  • pobyt 7-dniowy – 140 zł

 

– wyżywienie całodzienne (śniadanie pierwsze i drugie, obiad, kolacja) –  20 zł

 

 

                                                                                     Dyrektor Bursy Miejskiej

                                                                               Maria Kowaleczko – Miedzińska

Rekrutacja 2022/2023 Lista przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

Lista przyjętych i nieprzyjętych

 do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2022/2023

Lp. KOD Placówka BM przyjęty/nieprzyjęty   przyjęta/nieprzyjęta
1. BM/22-23/91 Legionów przyjęty
2. BM/22-23/26 Legionów przyjęty
3. BM/22-23/38 Legionów przyjęty
4. BM/22-23/4 Prusa przyjęty
5. BM 22-23/60 Legionów przyjęta
6. BM 22-23/101 Prusa przyjęty
7. BM/22-23/53 Prusa przyjęty
8. BM/22-23/1 Prusa przyjęty
9. BM/22-23/94 Prusa przyjęty
10. BM/22-23/20 Legionów przyjęty
11. BM/22-23/65 Prusa przyjęty
12. BM 22-23/44 Legionów przyjęty
13. BM/22-23/35 Legionów przyjęty
14. BM 22-23/21 Prusa przyjęty
15. BM/22-23/43 Legionów przyjęta
16. BM/22-23/96 Prusa przyjęta
17. BM 22-23/9 Prusa przyjęty
18. BM 22-23/42 Prusa przyjęty
19. BM 22-23/17 Legionów przyjęta
20. BM/22-23/95 Prusa przyjęta
21. BM/22-23/29 Legionów przyjęty
22. BM/22-23/33 Legionów przyjęta
23. BM/22-23/66 Prusa przyjęta
24. BM 22-23/102 Prusa przyjęta
25. BM 22-23/8 Prusa przyjęta
26. BM 22-23/106 Prusa przyjęta
27. BM 22-23/100 Prusa przyjęta
28. BM/22-23/36 Prusa przyjęty
29. BM 22-23/39 Prusa przyjęty
30. BM/22-23/14 Prusa przyjęty
31. BM/22-23/31 Prusa przyjęty
32. BM/22-23/118 Prusa przyjęta
33. BM/22-23/23 Prusa przyjęta
34. BM/22-23/5 Prusa przyjęty
35. BM/22-23/99 Prusa przyjęty
36. BM 22-23/52 Prusa przyjęty
37. BM/22-23/12 Prusa przyjęty
38. BM 22-23/48 Prusa przyjęty
39. BM/22-23/120 Prusa przyjęty
40. BM/22-23/3 Prusa przyjęty
41. BM/22-23/93 Prusa przyjęta
42. BM 22-23/111 Prusa przyjęty
43. BM/22-23/25 Prusa przyjęty
44. BM/22-23/63 Prusa przyjęty
45. BM/22-23/113 Prusa przyjęta
46. BM/22-23/32 Prusa przyjęty
47. BM/22-23/119 Prusa przyjęty
48. BM/22-23/68 Prusa nieprzyjęta
49. BM/22-23/51 Legionów przyjęta
50. BM 22-23/105 Prusa przyjęta
51. BM/22-23/50 Prusa przyjęty
52. BM/22-23/55 Legionów przyjęty
53. BM/22-23/34 Legionów przyjęty
54. BM/22-23/103 Legionów przyjęty
55. BM/22-23/7 Legionów przyjęta
56. BM/22-23/110 Legionów przyjęty
57. BM/22-23/30 Prusa nieprzyjęty
58. BM/22-23/61 Legionów przyjęta
59. BM/22-23/92 Legionów przyjęty
60. BM/22-23/115 Prusa przyjęta
61. BM 22-23/10 Legionów przyjęta
62. BM 22-23/112 Prusa przyjęty
63. BM/22-23/2 Prusa przyjęty
64. BM/22-23/28 Prusa przyjęty
65. BM/22-23/108 Prusa przyjęty
66. BM 22-23/59 Prusa przyjęty
67. BM/22-23/69 Prusa przyjęty
68. BM/22-23/62 Legionów przyjęta
69. BM/22-23/24 Prusa przyjęty
70. BM/22-23/47 Legionów przyjęta
71. BM/22-23/116 Prusa przyjęty
72. BM/22-23/18 Legionów przyjęta
73. BM 22-23/41 Prusa przyjęta
74. BM/22-23/98 Legionów przyjęty
75. BM/22-23/6 Prusa przyjęty
76. BM 22-23/46 Prusa przyjęta
77. BM/22-23/97 Prusa przyjęta
78. BM/22-23/22 Legionów przyjęty
79. BM/22-23/57 Prusa przyjęty
80. BM/22-23/107 Prusa przyjęty
81. BM/22-23/37 Prusa przyjęty
82. BM/22-23/109 Legionów przyjęty
83. BM/22-23/117 Prusa przyjęta
84. BM/22-23/15 Legionów przyjęty
85. BM/22-23/11 Prusa przyjęta
86. BM/22-23/13 Legionów przyjęta
87. BM/22-23/64 Prusa przyjęta
88. BM 22023/16 Prusa przyjęty
89. BM 22-23/104 Prusa przyjęty
90. BM 22-23/40 Prusa przyjęty
91. BM/22-23/27 Prusa przyjęty
92. BM/22-23/67 Prusa przyjęta
93. BM/22-23/19 Prusa przyjęty
94. BM 22-23/45 Legionów przyjęta
95. BM 22-23/70 Legionów przyjęty

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania

  do Bursy Miejskiej wynosi 15

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Barbara Leś

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Joanna Sajewska

Częstochowa  05.08.2022 r.

Całkowita liczba wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do Bursy Miejskiej                   na rok szkolny 2022/2023 wynosi 17.

W placówce BM przy ul. Legionów 19/21 zostały wyczerpane miejsca.

Rekrutacja 2022/2023 Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp. KOD liczba punktów zakwalifikowany/zakwalifikowana niezakwalifikowany/niezakwalifikowana
1. BM/22-23/91 15 zakwalifikowany
2. BM/22-23/26 40 zakwalifikowany
3. BM/22-23/38 40 zakwalifikowany
4. BM/22-23/4 15 zakwalifikowany
5. BM 22-23/60 40 zakwalifikowana
6. BM 22-23/101 15 zakwalifikowany
7. BM/22-23/53 15 zakwalifikowany
8. BM/22-23/1 15 zakwalifikowany
9. BM/22-23/94 15 zakwalifikowany
10. BM/22-23/20 40 zakwalifikowany
11. BM/22-23/65 40 zakwalifikowany
12. BM 22-23/44 40 zakwalifikowany
13. BM/22-23/35 40 zakwalifikowany
14. BM 22-23/21 15 zakwalifikowany
15. BM/22-23/43 40 zakwalifikowana
16. BM/22-23/96 15 zakwalifikowana
17. BM 22-23/9 15 zakwalifikowany
18. BM 22-23/42 40 zakwalifikowany
19. BM 22-23/17 40 zakwalifikowana
20. BM/22-23/95 15 zakwalifikowana
21. BM/22-23/29 40 zakwalifikowany
22. BM/22-23/33 40 zakwalifikowana
23. BM/22-23/66 15 zakwalifikowana
24. BM 22-23/102 15 zakwalifikowana
25. BM 22-23/8 15 zakwalifikowana
26. BM 22-23/106 15 zakwalifikowana
27. BM 22-23/100 15 zakwalifikowana
28. BM/22-23/36 15 zakwalifikowany
29. BM 22-23/39 15 zakwalifikowany
30. BM/22-23/14 15 zakwalifikowany
31. BM/22-23/31 15 zakwalifikowany
32. BM/22-23/118 15 zakwalifikowana
33. BM/22-23/23 15 zakwalifikowana
34. BM/22-23/5 15 zakwalifikowany
35. BM/22-23/99 15 zakwalifikowany
36. BM 22-23/52 15 zakwalifikowany
37. BM/22-23/12 15 zakwalifikowany
38. BM 22-23/48 15 zakwalifikowany
39. BM/22-23/120 15 zakwalifikowany
40. BM/22-23/3 15 zakwalifikowany
41. BM/22-23/93 15 zakwalifikowana
42. BM 22-23/111 15 zakwalifikowany
43. BM/22-23/25 15 zakwalifikowany
44. BM/22-23/63 15 zakwalifikowany
45. BM/22-23/113 15 zakwalifikowana
46. BM/22-23/32 15 zakwalifikowany
47. BM/22-23/119 40 zakwalifikowany
48. BM/22-23/68 40 zakwalifikowana
49. BM/22-23/51 40 zakwalifikowana
50. BM 22-23/105 15 zakwalifikowana
51. BM/22-23/50 15 zakwalifikowany
52. BM/22-23/55 40 zakwalifikowany
53. BM/22-23/34 65 zakwalifikowany
54. BM/22-23/103 40 zakwalifikowany
55. BM/22-23/7 40 zakwalifikowana
56. BM/22-23/110 40 zakwalifikowany
57. BM/22-23/30 40 zakwalifikowany
58. BM/22-23/61 40 zakwalifikowana
59. BM/22-23/92 40 zakwalifikowany
60. BM/22-23/115 15 zakwalifikowana
61. BM 22-23/10 65 zakwalifikowana
62. BM 22-23/112 15 zakwalifikowany
63. BM/22-23/2 15 zakwalifikowany
64. BM/22-23/28 15 zakwalifikowany
65. BM/22-23/108 15 zakwalifikowany
66. BM 22-23/59 15 zakwalifikowany
67. BM/22-23/69 40 zakwalifikowany
68. BM/22-23/62 15 zakwalifikowana
69. BM/22-23/24 40 zakwalifikowany
70. BM/22-23/47 40 zakwalifikowana
71. BM/22-23/116 15 zakwalifikowany
72. BM/22-23/18 15 zakwalifikowana
73. BM 22-23/41 115 zakwalifikowana
74. BM/22-23/98 65 zakwalifikowany
75. BM/22-23/6 15 zakwalifikowany
76. BM 22-23/46 15 zakwalifikowana
77. BM/22-23/97 15 zakwalifikowana
78. BM/22-23/22 65 zakwalifikowany
79. BM/22-23/57 15 zakwalifikowany
80. BM/22-23/107 15 zakwalifikowany
81. BM/22-23/37 15 zakwalifikowany
82. BM/22-23/109 40 zakwalifikowany
83. BM/22-23/117 15 zakwalifikowana
84. BM/22-23/15 15 zakwalifikowany
85. BM/22-23/11 15 zakwalifikowana
86. BM/22-23/13 15 zakwalifikowana
87. BM/22-23/64 40 zakwalifikowana
88. BM 22023/16 15 zakwalifikowany
89. BM 22-23/104 15 zakwalifikowany
90. BM 22-23/40 15 zakwalifikowany
91. BM/22-23/27 15 zakwalifikowany
92. BM/22-23/67 15 zakwalifikowana
93. BM/22-23/19 15 zakwalifikowany
94. BM 22-23/45 40 zakwalifikowana
95. BM 22-23/70 40 zakwalifikowany

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania  do Bursy Miejskiej wynosi 15

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Barbara Leś

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Joanna Sajewska

Częstochowa  02.08.2022 r.

UWAGA

W dniu 05 sierpnia 2022r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych placówek  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów poświadczających wolę zamieszkiwania w Bursie Miejskiej.